Variants and clusters


rṇṇa

ryya

rvva

rvvra

rṣa