Variants and clusters


skha

sta

stya

stra

stva

stha

sma

smya

sya

sra

sva