Table: Mokṣopāya

Vowels
a In basket
 
ā In basket
 
i In basket Var.
 
ī
 
u In basket
 
ū
 
 
 
 
 
e In basket
 
ai
 
o
 
au
Other vowels
ä
 
°
 
ē
 
ō
Gutturals
ka In basket Var.
 
kha In basket Var.
 
ga In basket Var.
 
gha In basket
 
ṅa Var.
Palatals
ca In basket Var.
 
cha In basket
 
ja In basket Var.
 
jha
 
ña
Retroflexes
ṭa In basket
 
ṭha In basket Comm.
 
ḍa In basket Var.
 
ḍha In basket Var.
 
ṇa In basket Var.
Dentals
ta In basket Var.
 
tha In basket
 
da In basket Var.
 
dha In basket Var.
 
na In basket Var.
Labials
pa In basket Var.
 
pha
 
ba In basket Var.
 
bha In basket Var.
 
ma In basket Var.
Semivowels
ya In basket Var.
 
ra In basket Var.
 
la In basket Var.
 
va In basket Var.
Sibilants
śa In basket Var.
 
ṣa In basket Var.
 
sa In basket Var.
 
ha In basket Var.
 
xa